sobota, 26 września 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


UWAGA!!!

To jest wersja archiwalna z dnia 08.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Wzory i formularze

formularz - skarga na czynności komornika (plik PDF)


I Wydział Cywilny:

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z informacją ( plik word)

wniosek o dział spadku z informacją ( plik word)

wniosek o otwarcie i  ogłoszenie testamentu z informacją ( plik word)

wniosek o podział majątku dorobkowego  z informacją ( plik word)

wniosek o zasiedzenie z informacją ( plik word)

pozew o eksmisję z informacją (plik word)

wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego z informacją ( plik word)

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu ( plik word)

wniosek o zwolnienie z kosztów z informacją ( plik word)

oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach

wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ( plik word)

pełnomocnictwo procesowe dla osoby najbliższej ( plik word)

wniosek o nadanie i doręczenie klauzuli wykonalności (plik word)

wniosek o wydanie kserokopii protokołu ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii z akt ( plik word)

wniosek o wydanie wypisu prawomocnego orzeczenia (plik word)

wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy ( plik word)

wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu ( plik word)

wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej ( plik word)

wniosek o zwrot kosztów podróży ( plik word)

wniosek o zwrot należności za utracony zarobek (plik word)

formularz - wykaz inwentarza (plik word)


Wydziały Karne :

wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności (plik word)

wniosek o zatarcie skazania ( plik word)

wniosek o widzenie ( plik word)

wniosek o zwrot kosztów podróży ( plik word)

wniosek o zwrot należności za utracony zarobek (plik word)

wniosek o ustanowienie obrońcy z urzędu ( plik word)

wniosek o zwolnienie z kosztów z informacją ( plik word)

oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach

wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii protokołu ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii z akt ( plik word)

wniosek o wydanie wypisu prawomocnego orzeczenia (plik word)

wniosek o doręczenie odpisu postanowienia (plik word)


Wydział Rodzinny i Nieletnich :

pozew o alimenty dla małoletniego dziecka ( plik word)

pozew o alimenty dla osoby dorosłej ( plik word)

pozew o podwyższenie alimentów dla małoletniego dziecka ( plik word)

pozew o obniżenie alimentów (plik word)

pozew o ustalenie iż obowiązek alimentacyjny ustał (plik word)

wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej (plik word)

wniosek o zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej (plik word)

wniosek o roztrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka ( plik word)

wniosek o ustanowienie opieki prawnej dla małoletniego dziecka  którego matka jest niepełnoletnia ( plik word)

wniosek o wydanie przepustki dla małoletniego ( plik word)

pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty ( plik word)

pozew o zaprzeczenie ojcostwa ( plik word)

pozew o rozdzielność majątkową między małżonkami ( plik word)

wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu - dot. zawarcia małżeństwa (plik word)

oświadczenie o stanie rodzinnym majątku i dochodach

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzedu ( plik word)

wniosek o zwolnienie z kosztów z informacją ( plik word)

wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia ( plik word)

wniosek o nadanie i  doręczenie klauzuli wykonalności ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii protokołu  rozprawy ( plik word)

wniosek o wydanie kserokopii z akt ( plik word)

wniosek o wydanie wypisu prawomocnego orzeczenia ( plik word)

wniosek o wydanie oryginałów dokumentów z akt sprawy ( plik word)

wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu ( plik word)

wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej ( plik word)

wniosek o zwrot kosztów podróży ( plik word)

wniosek o zwrot należności za utracony zarobek (plik word)

wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej dot. majątku dziecka (plik word)


Wydział Ksiąg Wieczystych :

wzór wypełnienia wniosku do księgi wieczystej  o wpis / wykreślenie / zmianę hipoteki (część 1/2)

wzór wypełnienia wniosku do księgi wieczystej o wpis / wykreślenie / zmianę hipoteki (część 2/2)

wzór wypełnienia  wniosku do księgi wieczystej - podział nieruchomości

wzór wypełnienia wniosku o założenie księgi wieczystej dla lokalu

wzór wypełnienia wniosku o założenie księgi wieczystej dla garażu

wzór wypełnienia wniosku do księgi wieczystej o zmianę sposobu korzystania z nieruchomości  ( np. z niezabudowanej na zabudowaną)

wzór wypełnienia wniosku do księdzi wieczystej - zmiana nazwiska


formularz KW- Wpis - wniosek o wpis do księgi wieczystej ( plik word)

formularz KW- ZAL - wniosek o założenie księgi wieczystej (plik word)

formularz KW-ODPIS - wniosek o odpis z księgi wieczystej / zaświadczenie o zamknięcie księgi wieczystej ( plik pdf)

formularz KW- OZN - oznaczenie działki ewidencyjnej ( plik word)

formularz KW-ZAD - żadanie wpisu w księdze wieczystej ( plik word)

formularz KW-PP -  załacznik pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy ( plik word)

formularz KW-WU - załącznik wnioskodawca / uczestnik postępowania ( plik word)


Sekretariat Prezesa Sądu:

Wniosek / Skarga do Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie ( plik word)

Formularze Ministerstwa SprawiedliwościOpublikował: Ilona Pierścieniak
Publikacja dnia: 08.05.2020
Podpisał: Emilia Roicka
Dokument z dnia: 21.11.2019
Dokument oglądany razy: 36 914