czwartek, 1 października 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW USTAWY O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

INFORMACJA O ZMIANACH W USTAWIE O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, W ZWIĄZKU Z Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSA SARS-COV-2

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z OPRACOWANIEM ZALECEŃ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I GŁÓWNEGO INSPEKTORA

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19


 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego) - link


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294)

1.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE UPRAWNIONEJ, KTÓRA NIE JEST W STANIE PONIEŚĆ KOSZTÓW ODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ. 
2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.
5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.
6. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.


Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294)
1.NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE:
spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


W Wołominie nieodpłatną pomoc prawną uzyskać można w punkcie zlokalizowanym w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Miła 22, parter, pokój nr 3, czynnym:
od poniedziałku do piątku w godz.: 15:00-19:00.

ZAPISY NA WIZYTY POD NUMEREM TELEFONU 735 736 797

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie www.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.plOpublikował: Emilia Roicka
Publikacja dnia: 19.06.2020
Podpisał: Emilia Roicka
Dokument z dnia: 19.06.2020
Dokument oglądany razy: 10 822