czwartek, 1 października 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 „W związku z realizacją celów Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma lata 2014-2020, w tym w szczególności : zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce a także zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie w załączeniu przedstawiam/zamieszczam Uchwałę nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 wraz z załącznikami :


1. Krajowy program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 (Plik PDF)


2. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (z podziałem na województwa - aktualizacja na dzień 1.12.2014 roku). (Plik EXCEL)

3. Domy dla samotnych matek z dziećmi (Plik EXCEL)

4. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób i rodzin doświadczających  przemocy w rodzinie (Plik EXCEL) 

5. Ośrodki Interwencji Kryzysowej (Plik EXCEL)

6. Placówki zapewniające miejsca noclegowe (Plik EXCEL)

7. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne i psychologiczno-terapeutyczne (Plik EXCEL)

8. Punkty konsultacyjne i inne podmioty udzielające wsparcia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie (Plik EXCEL)

9. Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia (Plik EXCEL)

10. Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie województwa mazowieckiego (Plik EXCEL)


Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promowania metod wychowawczych bez użycia przemocy, a także upowszechnienia informacji o możliwościach i formach udzielania pomocy zarówno osobom dotkniętym przemocą, jak i stosującym przemoc w rodzinie.”

Wsparcie pokrzywdzonym oferuje także sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, finansowana z Funduszu Sprawiedliwości, który podlega Ministrowi Sprawiedliwości. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/Opublikował: Emilia Roicka
Publikacja dnia: 17.07.2020
Podpisał: Emilia Roicka
Dokument z dnia: 17.07.2020
Dokument oglądany razy: 12 066