poniedziałek, 16 września 2019 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


INFORMACJE I i II Zespółu Kuratorskiej Służby Sąd

1.Informacje dla kuratorów społecznych

2.Informacje dla podopiecznych i ich rodzin

3.Informacje o spotkaniach zorganizowanych


1.Informacje dla kuratorów społecznych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 czerwca 2016 r.
w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych (plik PDF)

dostepne są nowe wzory dot. wykonywania dozorów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 roku:

Sprawozdanie z objęcia/ przebiegu/ zakończenia dozoru

Karta czynności dozoru

Oś›wiadczenie dot.wyjazdu za granicę

Drodzy Państwo
W związku z życzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie, uprzejmie proszę o składaniu wraz z kartami czynności lub sprawozdań za dany miesiąc kalendarzowy oświadczeń o poniesionych kosztach związanych z pełnieniem funkcji kuratora społecznego
Wyżej wymieniony dokument jest niezbędny i będzie stanowić podstawę do wypłaty ryczałtów kuratorskich.
Agnieszka Żuk
Kierownik II ZKSS

ZARZĄDZENIE Nr 8/2013
z dnia 11 lutego 2013 roku
Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie
w sprawie zasad (kryteriów) ustalania wysokości miesięcznych ryczałtów pieniężnych przyznawanych kuratorom społecznym współpracującym z II i III ZKSS Sądu Rejonowego w Wołominie (plik PDF)


Wzór oświadczenia do pobrania

Procedury naboru kandydatów na kuratorów społecznych w Sądach Rejonowych Okręgu Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie
( na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Kuratorach Sądowych (plik word)

2.Informacje dla podopiecznych i ich rodzin

             Readaptacja społeczna osób skazanych ma istotne znaczenie społeczne. Przygotowanie skazanych do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, nauczenie spędzania wolnego czasu w odpowiedni sposób oraz przeciwdziałanie poczuciu wykluczenia ze społeczeństwa wspomaga powrót do życia społecznego, zawodowego i rodzinnego.
             System readaptacji społecznej powinien być oparty o współpracę międzyinstytucjonalną.
             Centrum Readaptacji i Integracji Społecznej, stworzyła stronę Internetową www.criis.org, która zawiera mapę instytucji NGO w Polsce, które wspomagają proces readaptacji oraz bazę ośrodków pomocy społecznej, bezpłatnej pomocy prawnej, ośrodków interwencji kryzysowej, jadłodajni, opieki medycznej, porad obywatelskich, schronisk dla bezdomnych w Warszawie.
              Mapa oraz wszelkie dane znajdują się na stronie Internetowej : www.criis.org,
Na tej samej stronie znajduje się również broszura informacyjna, w formacie pdf, do pobrania w celu dalszego jej przekazywania.

3.Informacje o spotkaniach zorganizowanych

   brak nowych informacji.

sprawy różne

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Program przeznaczony jest dla osób które:
- aktualnie doznają przemocy,
- doznawały przemocy w przeszłości i odczuwają jej negatywne skutki.


Zapisy i informacje:

Tel. 22 499 37 33
(pon. - pt. 9.00- 15.00)Opublikował: Grzegorz Grzyb
Publikacja dnia: 09.01.2018
Podpisał: Rafał Kuliś
Dokument z dnia: 11.01.2012
Dokument oglądany razy: 21 704