czwartek, 1 października 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


UWAGA!!!

To jest wersja archiwalna z dnia 11.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE (Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Wołomińskiego) - link


Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 i z 2016 r. poz. 1860):

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.);

Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny,
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255).

Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz. 1203);

Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.

5. która nie ukończyła 26 lat;
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6. która ukończyła 65 lat;
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;

Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.

8. która jest w ciąży.
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu, potwierdzającego ciążę.
Oświadczenia, o których mowa powyżej osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów .

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Oświadczenia, o których mowa wyżej, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 i z 2016 r. poz. 1860)
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


W Wołominie nieodpłatną pomoc prawną uzyskać można w punkcie zlokalizowanym w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Miła 22, II piętro, parter pokój nr 3, czynnym:
od poniedziałku do piątku w godz.: 15:00-19:00.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie www.powiat-wolominski.pl zakładka NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA oraz na stronie www.darmowapomocprawna.ms.gov.plOpublikował: Rafal Kulis
Publikacja dnia: 11.01.2019
Podpisał: Beata Dzięcioł
Dokument z dnia: 10.01.2019
Dokument oglądany razy: 7 671