czwartek, 1 października 2020 roku
RSS
A A A
www.bip.gov.pl
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie


Skargi i wnioski

 W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków poniżej przedstawiamy informację o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Wołominie.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) nie nakłada na Prezesa Sądu, a tym bardziej na Przewodniczącego Wydziału i innego sędziego obowiązku przyjmowania interesantów.
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych reguluje bezpośrednio rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r., w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 524). Powyższy akt prawny w § 3 ust. 1 stanowi, że skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
Powyższa regulacja prawna również nie wskazuje na sytuacje, w których prezes sądu byłby zobowiązany do osobistego przyjmowania interesantów (skargę lub wniosek składany w formie ustnej do protokołu odbiera upoważniony do tego pracownik sądu).
Możliwość osobistego przyjęcia interesanta przez prezesa sądu wynika z § 34 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316), który decyzję o konieczności oraz wyznaczeniu ewentualnego spotkania z interesantem podejmuje po analizie skargi lub wniosku złożonego w sposób wskazany powyżej.

Podstawa prawna

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje:
• Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) – Rozdział 5a (art. 41a – 41e). Nowelizacja ustawy, m.in. w tym zakresie weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192). Wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
Wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (plik PDF)
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) – weszło w życie 17 maja 2012 roku. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych
Tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 roku (plik PDF)

Właściwy organ

określa art. 41b Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
Art. 41b.
§ 1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:
• datę wniesienia skargi/wniosku
• imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,
• adres wnoszącego skargę/wniosek,
• zwięzłą treść skargi/wniosku
• w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga/wniosek

O czym należy pamiętać

• nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli,
• skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia

Jak i gdzie złożyć skargę/wniosek

Skargę/wniosek można złożyć:
• na piśmie adresując:

Prezes
Sądu Rejonowego w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3a
05-200 Wołomin

skargi/ wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są w Biurze Podawczym Sądu (parter - hol główny) lub drogą pocztową
• za pośrednictwem poczty elektronicznej -  e-PUAP (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji)
• ustnie do protokołu (skargi i wnioski składane ustnie przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesanta  tut. Sądu)

Formularz: "wniosku/skargi" kierowanej do Prezesa Są…du Rejonowego w Woł‚ominie -(plik Word)

Formularz: protokołu przyjęcia ustnej skargi/wniosku - (plik Word)

Termin załatwienia skargi

Każda skarga lub wniosek rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu.Opublikował: Anna Brzezińska
Publikacja dnia: 19.11.2019
Podpisał: Beata Dzięcioł
Dokument z dnia: 02.09.2015
Dokument oglądany razy: 25 115